Algemene voorwaarden

Dit document omvat de Algemene Voorwaarden die worden gehanteerd door TSN Vloeren en welke gelden voor alle door haar aangeboden diensten en producten. 

De klant of opdrachtgever staat aangeduid als “afnemer”.

Artikel 1 – Definities 

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden 

Diensten: door TSN Vloeren verrichte werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst 

TSN Vloeren: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Offerte: een aanbieding van TSN Vloeren aan de afnemer 

Opdrachtbevestiging: de schriftelijke of elektronische bevestiging van TSN Vloeren aan de afnemer dat tussen hen een overeenkomst tot stand is gekomen 

Overeenkomst: de overeenstemming tussen afnemer en TSN Vloeren blijkend uit een door TSN Vloeren verzonden opdrachtbevestiging 

Producten: door TSN Vloeren geleverde en/of gebruikte goederen, waaronder vloeren en materialen, ter uitvoering van de werkzaamheden

Overeenkomst TSN Vloeren: een door TSN Vloeren geleverde en/of tot stand gebrachte vloer op een door de afnemer aangewezen locatie 

Artikel 2 – Werking 

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst, tenzij in het nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

2.2 Door de afnemer gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, zijn, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anderszins overeengekomen, niet van toepassing op de overeenkomst en worden door TSN Vloeren nadrukkelijk van de hand gewezen. 

2.3 In geval van strijdigheid of onverenigbaarheid tussen hetgeen is bepaald in de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleert hetgeen is bepaald in de overeenkomst. 

Artikel 3 – Offerte, totstandkoming overeenkomst en annulering 

3.1 Een offerte wordt in overleg met afnemer schriftelijk of elektronisch opgemaakt en aan afnemer toegezonden. In de offerte genoemde prijzen zijn bindend tot 60 dagen na datum van de offerte. 

Tenzij expliciet anderszins uit de Offerte blijkt, zijn de in de Offerte genoemde prijzen exclusief kosten van verticaal transport, de eventuele kosten voor noodzakelijke voorzieningen aan boven- en/of ondergrond en ook exclusief kosten die voor TSN Vloeren ontstaan als blijkt dat de ruimtes en ondergrond niet voldoen aan de eisen genoemd in artikel 11 en 12 van de Algemene Voorwaarden. 

3.2 Een Offerte heeft een vrijblijvend karakter, een Overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat door TSN Vloeren een Opdrachtbevestiging aan De afnemer is kenbaar gemaakt. 

3.3 Wijziging van de Overeenkomst kan uitsluitend plaatsvinden met expliciete schriftelijke instemming van TSN Vloeren. 

3.4 De afnemer is gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk te annuleren met inachtneming van het navolgende. Indien de annulering door afnemer wordt verricht 30 dagen voor de week waarin de Diensten ter uitvoering staan geagendeerd, is afnemer 45% procent van de overeengekomen prijs aan TSN Vloeren verschuldigd. Indien de annulering door afnemer wordt verricht 10 dagen voor de week waarin de Diensten ter uitvoering staan geagendeerd, is afnemer 75% van de overeengekomen prijs aan TSN Vloeren verschuldigd. 

Artikel 4 – Prijzen, betalingen en condities 

4.1 Prijzen in offerte en overeenkomst zijn in Euro’s en exclusief BTW tenzij nadrukkelijk anderszins blijkt. 

4.2 Voor alle overeenkomsten geldt voor afnemer de navolgende betalingsverplichting: 50% van de factuur voorafgaand aan de start van de door TSN Vloeren te leveren diensten en producten, en 50% bij aanvang van de werkzaamheden. 

4.3 Voor door TSN Vloeren verzonden facturen geldt, tenzij anders overeengekomen, een betalingstermijn van vijf dagen na factuurdatum. Facturen dienen door middel van overschrijving op een aan TSN Vloeren gekoppeld rekeningnummer te worden voldaan. Indien afnemer in gebreke blijft te betalen binnen de gestelde termijnen, is afnemer van rechtswege direct en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Ook is afnemer over de openstaande bedragen de wettelijke handelsrente verschuldigd. 

Ook is afnemer gehouden om aan TSN Vloeren de eventuele incassokosten, inclusief kosten juridische bijstand, volledig te vergoeden met een minimum van EUR 500,-. 

4.4 TSN Vloeren is gerechtigd om uitvoering van de diensten, al dan niet tussentijds, op te schorten en/of de Overeenkomst te ontbinden dan wel zekerheden te verlangen indien afnemer niet tijdig en/of volledig heeft voldaan aan de verplichtingen genoemd in artikel 4.2 en/of later met TSN Vloeren aangegane betalingsverplichtingen. 

4.5 Een beroep op garantie, tekortkoming of reclamerecht, ontslaat afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen jegens TSN Vloeren.

Artikel 5 – Levering, risico en eigendomsovergang 

5.1 De overeengekomen levertijd betreft een indicatie en vormt geen fatale termijn tenzij nadrukkelijk anderszins is overeengekomen. Indien afnemer bekend raakt met omstandigheden die de oorspronkelijk overeengekomen planning belemmeren, wordt dit door afnemer zo spoedig mogelijk aan TSN Vloeren bericht. 

5.2 Levering van de Diensten en Producten vindt plaats op de in de overeenkomst genoemde plaats. Door ondertekening van de ontvangstbevestiging en/of de opleveringsrapportage gaat het risico van de geleverde producten over op afnemer. Ook komen de producten voor rekening van afnemer waaronder eveneens alle schade die nadien aan de producten mocht ontstaan. 

5.3 De eigendom van een door TSN Vloeren geleverd producten gaat eerst over op afnemer nadat deze aan TSN Vloeren alles heeft voldaan waartoe hij op grond van de overeenkomst alsmede nadien nog voortvloeiende afspraken verschuldigd is. Afnemer is verplicht dit voorbehoud bij eventuele doorlevering schriftelijk en voorafgaand aan zijn contractpartij kenbaar te maken. 

5.4 Zolang de eigendom niet op afnemer is overgegaan, mag hij ten aanzien van de producten geen zekerheidsrechten verstrekken of enig ander recht (goederenrechtelijk dan wel verbintenisrechtelijk) aan een derde verlenen. Indien een derde enig recht op een onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten wil doen gelden, is afnemer verplicht TSN Vloeren daarvan onmiddellijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte te stellen. 

5.5 Indien afnemer nalatig blijkt in de nakoming van zijn verplichtingen dan wel er voor TSN Vloeren gegronde redenen zijn om aan te nemen dat afnemer nalatig zal zijn, is TSN Vloeren bevoegd de geleverde producten als haar eigendom te vorderen onder afnemer dan wel bij derden in geval van doorlevering. Afnemer verleent TSN Vloeren de bevoegdheid daartoe gebouwen en terreinen te betreden. 

Artikel 6 – Garantie 

6.1 TSN Vloeren staat in voor de deugdelijkheid van haar diensten en gebruikte producten. 

Voor door TSN Vloeren geleverde diensten en producten wordt vanaf oplevering gedurende 24 maanden een garantie verstrekt ten aanzien van gebreken die zijn ontstaan door gebrekkig materiaal en/of verrichte diensten dienaangaande, doch uitsluitend ten aanzien van gebreken die door normaal gebruik van de vloeren en materialen openbaren. 

TSN Vloeren verstrekt nadrukkelijk geen garantie bij gebreken aan vloeren waaraan (i) andere eisen door afnemer zijn gesteld dan bekend bij TSN Vloeren ten tijde van het aangaan van de overeenkomst, (ii) zonder schriftelijke toestemming van TSN Vloeren reparaties of werkzaamheden zijn verricht door derden, (iii) die niet worden gebruikt of onderhouden op de daarvoor geëigende wijze en (iv) die eerder door afnemer worden belast dan voorgeschreven door TSN Vloeren. 

6.2 Een beroep op garantie dient door afnemer schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk omschreven plaats te vinden. TSN Vloeren is gerechtigd de behandeling van een beroep op garantie op te schorten indien afnemer niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen. Bij uitvoering van garantiewerkzaamheden door TSN Vloeren zal afnemer zich conformeren aan de adviezen en instructies van TSN Vloeren. 

Artikel 7 – Gebreken en reclames 

7.1 De afnemer dient TSN Vloeren zo spoedig mogelijk na constatering van eventuele gebreken schriftelijk of elektronisch te informeren. 

7.2 Bij (op)levering door afnemer geconstateerde gebreken, dan wel gebreken die afnemer in redelijkheid had kunnen of behoren te constateren, dienen – op verval van recht – binnen tien dagen na die (op)levering schriftelijk of elektronisch en zo nauwkeurig mogelijk omschreven bij TSN Vloeren te worden gemeld. 

7.3 Geringe afwijkingen in maat, kleur of structuur kunnen voor afnemer tegenover TSN Vloeren nimmer een grondslag vormen voor het niet accorderen van de (op)levering van de diensten en/of producten noch voor reclames. 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid 

8.1 De totale aansprakelijkheid van TSN Vloeren wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 40 % (veertig procent) van de voor de overeenkomst door TSN Vloeren in rekening gebrachte financiële vergoeding, tenzij sprake is van opzet of grove schuld. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van TSN Vloeren voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, meer bedragen dan EUR 5.000, -[zegge: vijfduizend euro]. 

8.2 De aansprakelijkheid van TSN Vloeren voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van klanten van afnemer, is uitgesloten. Onder indirecte kosten worden onder andere verstaan verhuis-, verblijfs- en herinrichtingskosten van afnemer. 

8.3 De aansprakelijkheid van TSN Vloeren voor schade aan vloeren van afnemer als gevolg van (i) werking in de ondergrond, (ii) vochtwerking vanuit de ondergrond, (iii) osmose, (iv) adervorming, (v) thermische belasting (vloerverwarming) dan wel een combinatie van voornoemde factoren, is uitgesloten.   

8.4 De aansprakelijkheid voor schade ontstaan door lekkage van door TSN Vloeren gebruikte vloeistof(fen) is uitgesloten.   Schade ontstaan door (vliegende) dieren, stofdeeltjes uit de lucht, en alle niet bedwingbare omstandigheden zijn uitgesloten.

8.5 Artikel 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 zijn eveneens van toepassing indien TSN Vloeren zich voor de uitvoering van haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft bediend van niet ondergeschikten (6:171 BW) of vertegenwoordigers (6:172 BW).   

Artikel 9 – Overmacht   

9.1 TSN Vloeren is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst welke wordt verhinderd door overmacht. Onder overmacht wordt onder andere verstaan (i) overmacht van toeleveranciers van TSN Vloeren, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door afnemer aan TSN Vloeren zijn voorgeschreven, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) oorlog, (v) staking en werkbezetting, (vi) algemene vervoersproblemen, (vii) niet beschikbaarheid van nutsvoorzieningen.   

Artikel 10 – Wijziging en meerwerk   

10.1 Indien TSN Vloeren op verzoek of met voorafgaande toestemming van afnemer diensten verricht en/of producten levert die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, dienen deze door De  afnemer te worden vergoed volgens de (wel) overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van TSN Vloeren.   

10.2 TSN Vloeren is nimmer gehouden aan een verzoek tot meerwerk van afnemer en zij kan – indien de bereidheid bestaat daaraan uitvoering te geven – afzonderlijke vastlegging eisen.   

Artikel 11 – Status en voorzieningen ruimte voor en tijdens levering diensten   

11.1 Tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, draagt afnemer er zorg voor dat voorafgaand aan en tijdens de levering van vloeren/producten, is voldaan aan de voorwaarden genoemd in dit artikel.   

11.2 De ruimte waar een vloer wordt gelegd/wordt gewerkt dient bezemschoon, egaal, ontruimd en tochtvrij te zijn. Aanwezige vloerverwarming dient uit te staan, met een maximum van 18 graden en een minimum van 15 graden.  Bovenlicht, geen  bouwlampverlichting.   

11.3 afnemer draagt zorg voor adequate elektriciteit- en watervoorzieningen in of direct bij de ruimte waar een Vloer wordt gelegd.   

11.4 afnemer draagt er zorg voor dat TSN Vloeren onbelemmerd toegang heeft tot de ruimten en haar Diensten ongestoord kan uitvoeren. 

11.5 Bij niet nakoming van de in dit artikel genoemde verplichtingen komen daaruit voortvloeiende gevolgen, waaronder tijdsverlies en extra door TSN Vloeren te maken kosten, volledig voor rekening en risico van afnemer. 

TSN Vloeren is gerechtigd kosten en schade bij afnemer in rekening te brengen en daarvan betaling te vorderen alvorens haar diensten voort te zetten. 

Artikel 12 – Beëindiging van de Overeenkomst 

12.1 De overeenkomst kan niet tussentijds worden beëindigd, behoudens in de gevallen als omschreven in de volgende artikelleden. 

12.2 Met inachtneming van het uitgangspunt als genoemd in lid 1 van dit artikel, heeft TSN Vloeren de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden indien: a) De  afnemer, na een deugdelijke ingebrekestelling, blijvend toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst; b) De  afnemer in staat van faillissement is verklaard of daartoe een verzoek is ingediend; c) De  afnemer in surseance van betaling verkeert of daartoe een verzoek is ingediend; d) De  afnemer anderszins in liquidatie verkeert, is ontbonden of redelijkerwijs te voorzien dat zij niet langer aan haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst kan voldoen. 

13 – Rechts- en forumkeuze 

13.1 Op alle Offertes en Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

13.2 Alle geschillen tussen TSN Vloeren en afnemer worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord Nederland

14 – Aansprakelijkheid /Risico

Risico/ Aansprakelijkheid:

 • Kleurverschillen zijn een product eigenschap en derhalve geen reden tot afkeuring van het door ons aangebrachte product.
 • Enig kleurverschil ten opzichte van het overeengekomen sample of kleurenwaaier is mogelijk, terwijl eveneens onder omstandigheden bij de uitvoering van het werk glansverschil kan ontstaan.
 • De tekening/ nuancering en pigmentvlekken van de gietvloer met een kleur-schakeling zijn wisselend en de beoordeling van het resultaat is smaak gebonden. Een fusie is handwerk en dus niet te sturen, op de ene plek kan er meer fusie aanwezig zijn dan op de andere plek.
 • TSN Vloeren is niet aansprakelijk voor eventuele reflectie scheurvorming veroorzaakt vanuit de ondergrond.
 • Intreding van stof, ongedierte e.d. na het aanbrengen van het vloersysteem is geen reden tot afkeur van de aangebrachte vloerafwerking.
 • Uitsluiting van onthechting/ blaasvorming in de aangebrachte vloerafwerking als gevolg van dampspanning.
 • De vloerafwerking is niet waterpas en volgt de glooiingen die aanwezig zijn in de dekvloer.
 • Indien de vloer voor oplevering betreden wordt of in gebruik wordt genomen vervalt enige aansprakelijkheid en wordt de vloer beschouwd als opgeleverd.
 • TSN Vloeren is niet verantwoordelijk voor verborgen (constructieve) gebreken in de ondervloer die leiden tot schade aan de aangebrachte vloerafwerking.
 • Mechanische beschadigingen, krassen verkleuringen, lichte spaanslagen, lichte rolbanen, pigmentvlekken, aanzetten in de coating en ingevallen vuil in de natte vloer zijn uitgesloten van garantie.
 • De garantie geldt niet voor scheurvorming veroorzaakt door extreme werking in de ondervloer of vochtwerking vanuit de ondergrond en osmose. Ook valt slijtage die wordt veroorzaakt door ongeschikt gebruik, krassen, adervoming, verkeerde schoonmaakmethoden, ongelukken, het niet hanteren van het opstook- en opstartprotocol of soortgelijke gebeurtenissen buiten de garantie.
 • TSN Vloeren kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ader- en scheurvorming, bij onjuist gebruikt van de vloerverwarming.
 • Een TSN Vloer wordt geheel met de hand gegoten, het uitsluiten van enige oneffenheden, spaanslagen e.d. is dan ook onoverkomelijk. Omdat materialen vloeibaar zijn op het moment van aanbrengen, kunnen factoren als tempratuur, stof e.d. altijd wat invloed uitoefenen.
Vraag vrijblijvend uw offerte aan

logo

Openingstijden
 
Maa-Vrij
07:30 - 18:00
Zaterdag
08:00 - 16:00
Zondag
Gesloten
(Showroom bezoek alleen op afspraak)

Contact